loader image
Naszą stronę najlepiej przegląda się
w orientacji pionowej.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ HTTPS://WWW.WLI.PL/

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej spółki działającej pod nazwą WHITE LION INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy: ul. Kurhan 11, 02-203 Warszawa, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on najwyższych starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej www.wli.pl.


2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies. Została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność informacji, które chcemy ci przekazać.

4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1.  KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem danych osobowych jest WHITE LION INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy: ul. Kurhan 11, 02-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000649305, NIP: 7010635985 (zwany dalej: „Administrator„).

 1. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA TWOICH  DANYCH OSOBOWYCH?


1.Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je dobrowolnie przekazujesz kontaktując się z nami (np. telefonicznie, e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktujesz się z nami. Bez ich podania nie można skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, przesłania oferty.

2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

3. Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez formularz w zakładce „Kariera” Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 1. JAKIE DANE O TOBIE PRZETWARZAMY?


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

Dane w zakładce „Kariera”

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu,
 • adres e-mail
 • dane dotyczące zatrudnienia
 • doświadczenie zawodowe

Dane w zakładce „ Zgłoś nieruchomość”

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres nieruchomości
 • JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „RODO”.

 1. Dane przetwarzane w celu rekrutacji – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a)
 2. Zgłoszenie nieruchomości – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO).
 3. W celu nawiązania kontaktu, wysłania oferty – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO).
 • . JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ TOBIE JAKO UŻYTKOWNIKOWI?


Działamy na podstawie przepisów RODO, a RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

 Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@wli.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

 •  JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z  Tobą. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Tobie roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między nami, Twoje dane osobowe, są usuwane niezwłocznie.

 • Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • chcesz z nami pracować
 • przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy,
 • dodajesz komentarz lub opinię o nas lub naszych usługach,
 • kontaktujesz się z nami,
 • udostępniasz informacje o nas w social mediach,
 • zgłaszasz swoją nieruchomość

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mechanizm strony gromadzi Twój adres IP jednak dane te nie są pozyskiwane ani wykorzystywane przez administratora danych;
 • Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 • Jak wygląda przetwarzanie Twoich danych na naszych profilach w mediach społecznościowych np. w serwisie Meta?
 1. Przetwarzamy następujące kategorie osób, których dane są przetwarzane:
 • zostały przekierowane na profil firmowy Facebook i Instagram za pośrednictwem linku,
 • dokonały subskrypcji profilu firmowego poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” bezpośrednio na profilu firmowym w serwisie Facebook i Instagram,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu firmowym w serwisie Facebook i Instagram,
 • udostępniły post na profilu firmowym w serwisie Facebook i Instagram,
 • napisały do nas wiadomość przez aplikację What’s up, Messenger, wiadomość prywatna na Instagramie.
 • Twoje dane uzyskujemy od firmy Meta Platforms Inc. z Twojego publicznego profilu oraz wpisów na profilu firmowym na platformie internetowej Meta.
 • Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia profilu firmowego zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników strony firmowej Administratora na Instagramie i Facebooku.
 • Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt .1 w następujących celach:
 • w celu prowadzenia profilu firmowego pod nazwą WHITE LION INVESTMENTS na portalu społecznościowym Instagram, Facebook na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram, Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu firmowego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
 • Będziemy przetwarzać następujące Twoje dane:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), nazwę w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram;
 • dane opublikowane przez Ciebie na profilu Facebook, Instagram, w tym wizerunek;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil firmowy dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku (adres IP), a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia profilu firmowego.
 • Możemy udostępniać Twoje dane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 •  Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów Meta z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 • KIM SĄ ODBIORCY TWOICH DANYCH?


Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, są to m.in.:

 • zewnętrzna firma, która przechowuje dane na serwerze oraz dostarcza nam oprogramowanie,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 •  CO TO SĄ PLIKI COOKIES?


1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies„) do zbierania informacji o Twoim dostępie do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej, są opisane w wyskakującym okienku.

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies, które pojawia się zaraz po wejściu na naszą stronę. Zaraz po otwarciu naszej strony pojawia się okienko informujące o stosowanych ciasteczkach. Zawiera ono odpowiednie checkboxy do zaznaczenia Twoich zgód i zaakceptowania ich (tzw. pop-up). 

Pamiętaj jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

 • JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najwięcej informacji w ważnych dla Ciebie kwestiach, dotyczących Twojej prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas na adres biuro@wli.pl

Wojciech Kacprzak
Wojciech Kacprzak
2024-04-02
Dzięki za profesjonalne podejście i świetną pracę! Agata Mielczarek potrafi z łatwością dopiąć najbardziej skomplikowane transakcje. Polecam na 100%!
Jacek Budka
Jacek Budka
2024-03-21
Pani Magdalena Gaś Sokół jest osobą niesamowicie miłą i skuteczną w działaniu. Podziwiam jej zaangażowanie, i przywiązywanie uwagi do szczegółów, co zaowocowało szybką sprzedażą mojej nieruchomości. Zawsze była dostępna i cierpliwa, a ja czułem się komfortowo przy podejmowaniu moich ważnych decyzji. Polecam ją serdecznie każdemu kto szuka rzetelnego i naprawdę miłego agenta nieruchomości.
Pawel Kublik
Pawel Kublik
2024-03-19
Bardzo profesjonalna usługa. Polecam!
Katarzyna Orawiec
Katarzyna Orawiec
2024-03-12
Chciałbym serdecznie podziękować Pani Magdzie Gaś-Sokół, za jej niezwykłą determinację i zaangażowanie podczas finalizacji transakcji sprzedaży naszego mieszkania. Jej profesjonalizm, życzliwość i ciężka praca sprawiły, że cały proces był łatwy i przyjemny, a co najważniejsze bezpieczny. Dziękujemy raz jeszcze za pomoc i wszystko, co Pani dla nas zrobiła. Będziemy Panią polecać każdemu!
Adrianna Sobol
Adrianna Sobol
2024-03-02
Bardzo polecam agenta nieruchomości Joannę Soburę! Profesjonalizm, zaangażowanie i troska o potrzeby klienta to cechy, które wyróżniają p.Joannę spośród innych agentów. I co najważniejsze skuteczność! Dzięki jej wiedzy i doświadczeniu proces sprzedaży nieruchomości był nie tylko efektywny, ale również przyjemny. Pani Joanna zawsze służyła pomocą, odpowiadała na wszystkie pytania i dbała o nasze zadowolenie. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że współpraca z p.Joanną Soburą to strzał w dziesiątkę!
Katarzyna Kukuła
Katarzyna Kukuła
2024-02-11
Z całego serca polecam usługi White Lion Investments. Polecam Panią Joannę Kaczmarek, która dla mnie okazała się agentką idealną. Jest profesjonalna, rzetelna, niezwykle pomocna, a przede wszystkim dba o jak najlepszy interes klienta. Sprzedaż mieszkania, jeśli działa się w pojedynkę, jest procesem bardzo mozolnym, zabiera mnóstwo czasu i energii. Z Panią Joanną ten proces był niemal nieodczuwalny i zdecydowałabym się na tę współpracę przy każdej następnej sprzedaży. Wiem, jak trudno wybrać agencję spośród dziesiątek ofert składanych przez agentów. Pani Joanna jest wyjątkowa, ponieważ poza fachowym podejściem cechuje ją wysoka kultura osobista, dyskrecja oraz szeroka wiedza na temat rynku. Ponadto, firma WLI wykonała świetny home staging i przepiękne zdjęcia. A na sam koniec, właśnie Pani Joanna, znalazła idealnego kupca na mieszkanie. Serdecznie polecam!
Anna Chojda
Anna Chojda
2024-02-02
W sprzedaży mieszkania, które kupiłam pośredniczyła ze strony WLS Pani Dominika Onderska i wszystko, od pierwszego kontaktu, odbyło się bardzo profesjonalnie, z pełnym wsparciem na każdym etapie zakupu, co bardzo usprawniło cały proces. Pani Dominika jest bardzo pomocna, ma bardzo dobrą znajomość rynku oraz kwestii formalnych związanych z zakupem/sprzedażą nieruchomości. Do tego wszystko odbywa się w bardzo miłej atmosferze; widać, że Pani Dominika lubi swoją pracę :)
Bartosz Adamiec
Bartosz Adamiec
2024-01-26
ocena agentki prowadzącej sprzedaż: Pani Izabela Krupska wykazała się pełnym profesjonalizmem w każdym aspekcie. Od momentu oglądania, przez sprzedaż i wsparcie (a właściwie wyręczenie mnie) w formalnościach. Dopilnowane zostały wszystkie wymagane papiery w terminach a dodatkowo Pani Izabela była zawsze dostępna i osiągalna (telefon / sms / mail). Super pozytywnym zaskoczeniem było również zajęcie przez Agentkę się takimi mniej ważnymi sprawami jak np. przepisanie prądu (przy pomocy pełnomocnictwa). Mega polecam ocena wysokości prowizji: według mnie bardzo wysokie stawki prowizyjne samego biura, przez co podraża to koszt zakupu nieruchomości
roman nowak
roman nowak
2024-01-25
Serdecznie dziękuję pani Joannie Kaczmarek z WLI za profesjonalny i sympatyczny udział w nabyciu przez mnie nieruchomości. Polecam z przekonaniem i przyjemnością.
Kuba
Kuba
2024-01-10
Zdecydowanie polecam, Pani Izabela Krupska przeprowadziła mnie przez cały proces zakupu mieszkania bardzo profesjonalnie. Na każde moje pytanie otrzymywałem wyczerpująca odpowiedź. Zdecydowanie polecam współpracę z tym biurem a szczególnie, z mojej perspektywy z Panią Izabela.